Bank Bank Bank Bank

Class-XII Toppers

 • Toppers 2019-2020
 • Toppers 2018-2019
 • Toppers 2017-2018
 • Toppers 2016-2017
  • Anusyut Srivastava94%
  • Priyanshu Pandey93.6%
  • Samriddhi Bhatnagar92.8%
  • Sachin Maurya92.8%
  • Rahul Pant88.8%
  • Sanya Kesarwani83.00%
  • Narendra Singh89.00%
  • Shipra Mishra88.60%
  • Saumy Singh 87.20%
  • PRASHANT SINGH85.40%
  • ALOK SINGH79.40%
  • ADITYA KUMAR SINGH 73.00%