Bank Bank Bank Bank

Head Boy & Head Girl

 • Head Boys
 • Head Girls
  • Abhay Singh 2023-24
  • Anant Singh2022-23
  • Raj Srivastava2020-21
  • GOVIND DIVYANK2019-20
  • Head Boys SWASTIK MISHRA2018-19
  • Head Boys UTKARSH MISHRA2017-18
  • Head Boys Rashal Gupta2016-17
  • Head Boys Alok Singh2015-16
  • Head Boys Shivansh Tripathi2014-15
  • Head Boys Deepak Singh2013-14
  • Head Boys Tejash Srivastava Gupta2012-13
  • Riya Kushwaha2023-24
  • Kaushi Kushwaha2022-23
  • Vaishnavi Bajpai2020-21
  • KHYATI SINHA2019-20
  • Head Boys AISHWARYA MISHRA2018-19
  • Head Boys NIKITA RAI2017-18
  • Head Boys Vidushi Gupta2016-17
  • Head Boys Swechha Gupta2015-16
  • Head Boys Pooja shukla2014-15
  • Head Boys Kritika Srivastava2013-14
  • Head Boys Yashi Srivastava Gupta2012-13